Τιμή πώλησης Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας-Αναμενόμενα Έσοδα

Η βιομάζα αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Σύμφωνα με το Νόμο 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04-06-2010) η τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται ως εξής:

 • 0,22€/kWh, στην περίπτωση που ληφθεί επιδότηση για την υλοποίηση του έργου
 • 0,253€/kWh, στην περίπτωση που δε ληφθεί επιδότηση για την υλοποίηση του έργου

Οι ώρες λειτουργίας μίας τυπικής εγκατάστασης βιοαερίου είναι 8000 ώρες/έτος. Επομένως, για κάθε kW εγκατεστημένης ισχύος, με βάση την τιμή πώλησης της kWh, τα αναμενόμενα έσοδα είναι ίσα με:

 • 1.760 €/kW, στην περίπτωση που ληφθεί επιδότηση για την υλοποίηση του έργου
 • 2.024 €/kW, στην περίπτωση που δε ληφθεί επιδότηση για την υλοποίηση του έργου.

Επομένως, τα αναμενόμενα έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας μίας μικρής εγκατάστασης βιοαερίου, εγκατεστημένης ισχύος 300 kW είναι:

 • 528.000 €/έτος, στην περίπτωση που ληφθεί επιδότηση για την υλοποίηση του έργου
 • 607.200 €/έτος, στην περίπτωση που ληφθεί επιδότηση για την υλοποίηση του έργου.

Στα έργα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο παίζουν σημαντικό ρόλο οι οικονομίες κλίμακας. Επομένως, όσο μεγαλύτερο είναι το έργο τόσο μικρότερος είναι ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης (μπορεί να φτάσεις ακόμα και τα 2-3 έτη).

Δείτε επιπλέον:

 1. Παρεχόμενες υπηρεσίες από την ENVIMA
 2. Πως λειτουργεί μία εγκατάσταση βιοαερίου
 3. Παραδείγματα βιομάζας (α' ύλη – υπόστρωμα εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου)
 4. Φωτογραφίες στοιχείων εγκατάστασης βιοαερίου
 5. Νομοθετικό πλαίσιο

Είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε και να διαμορφώσουμε μαζί τη βέλτιστη – οικονομικά και τεχνικά – λύση.