Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων (λυμάτων) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς δραστηριότητας της ENVIMA. Με γνώμονα την εγκατάσταση αποτελεσματικών συστημάτων και λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές διαστάσεις της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμέων λυμάτων και της διάθεσής τους σε υδάτινο αποδέκτη, όσο και τις απαιτήσεις των πελατών (κόστος, διαθέσιμες εκτάσεις κλπ), εκπονούνται μελέτες διαχείρισης υγρών αποβλήτων (λυμάτων) που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα έργων και δραστηριοτήτων:

  • Κτηνοτροφικά απόβλητα (ποιμνιοστάσια με αμελκτήριο, βουστάσια, χοιροστάσια, κλπ)
  • Βιομηχανικά απόβλητα/λύματα
  • Αστικά και οικιακά λύματα
  • Συστήματα διαχείρισης λυμάτων απομακρυσμένων οικισμών.

Οι προτεινόμενες εφαρμογές ξεκινούν από απλά συστήματα σηπτικών δεξαμενών και απορροφητικών βόθρων μέχρι συστήματα βιολογικού καθαρισμού και τριτοβάθμιας επεξεργασίας, με βάση τεχνικές ή/και φυσικές μεθόδους, προσαρμοσμένες ξεχωριστά στην κάθε περίπτωση.

Το εύρος των υπηρεσιών της ENVIMA στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων (λυμάτων), περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Εκπόνηση μελετών
  • Αδειοδότηση εγκαταστάσεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων (λυμάτων)
  • Προμήθεια, εγκατάσταση, παρακολούθηση/συντήρηση εξοπλισμού & (compact) τυποποιημένα συστήματα βιολογικού καθαρισμού κλπ.