Έρευνα

Τα στελέχη της ENVIMA έχουν συμμετάσχει στα παρακάτω ερευνητικά προγράμματα:

2001: Θράκη - Αιγαίο - Κύπρος 2001 - 2002.

2004: Χρήση μεθόδων ανάλυσης κύκλου ζωής για διαμόρφωση στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων σε ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές.

2005: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ: Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

2006: «Αξιολόγηση των στόχων της Ευρωπαϊκής πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων με χρήση ενός μοντέλου φυσικής και οικονομικής ροής: συγκριτική μελέτη για τα απόβλητα συσκευασίας και τα οργανικά απόβλητα στην Ελλάδα.

2007 - έως σήμερα: Εκπαίδευση και έρευνα στην περιβαλλοντική τεχνολογία.