Έργα - Μελέτες

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

1. Εγκατάσταση compact βιολογικού καθαρισμού (ADVANTEX AX-100) στο θεραπευτήριο ΑΝΑΒΙΩΣΗ

Σε αποκλειστική συνεργασία με την ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε., η ENVIMA προχώρησε στην εγκατάσταση συστήματος compact βιολογικού καθαρισμού ADVANTEX AX-100 για την επεξεργασία των λυμάτων του θεραπευτηρίου ΑΝΑΒΙΩΣΗ στους Σιταγρούς Δράμας.

Τον Νοέμβριο του 2012 πραγματοποιήθηκε η επέκταση του συστήματος με την προσθήκη μιας επιπλέον μονάδας ΑΧ-100 προκειμένου να ικανοποιηθεί η αυξημένη παροχή λυμάτων λόγω της επέκτασης της δυναμικότητας του θεραπευτηρίου. Η επέκταση του συστήματος περιελάμβανε, πλέον της εγκατάστασης της μονάδας ΑΧ-100, και όλες τις απαραίτητες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις και τροποποιήσεις.

Περιγραφή συστήματος: Η παροχή σχεδιασμού, 35 m3/d περίπου, προεπεξεργάζεται σε σηπτική δεξαμενή και εν συνεχεία αντλείται στο compact σύστημα βιολογικού καθαρισμού ADVANTEX AX-100 (2 μονάδες), αφού διοχετευθεί μέσα από κατάλληλο φίλτρο-κόσκινο για την απομάκρυνση των στερεών. Το σύστημα βιολογικού καθαρισμού στηρίζεται στην τεχνολογία των φίλτρων προσκολλημένης βιομάζας (trickling filters). Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων επανακυκλοφορεί στην εισροή της σηπτικής δεξαμενής και στη δεξαμενή τροφοδοσίας, ενώ το υπόλοιπο οδηγείται προς τελική διάθεση μετά από χλωρίωση. Το σύστημα ελέγχεται αυτόματα μέσω PLC και διαθέτει σύστημα τηλεειδοποίησης για την έγκαιρη ενημέρωση των χειριστών για βλάβες.

Φωτογραφίες έργου:

Γενική άποψη του συστήματος: Διακρίνονται η σηπτική δεξαμενή, ο βιολογικός καθαρισμός AdvanTex, ο οικίσκος εγκατάστασης του ηλεκτρικού πίνακα και του εξαεριστήρα απόσμησης και το φρεάτιο του φίλτρου απόσμησης (φίλτρο compost).

 

Γενική άποψη του βιολογικού καθαρισμού AdvanTex. Στο δεύτερο πλάνο διακρίνονται οι εγκαταστάσεις του κέντρου αποκατάστασης ΑΝΑΒΙΩΣΗ.

 

Εργασίες επέκτασης - εκφόρτωση μονάδας ΑΧ-100

 

Γενική άποψη του ολοκληρωμένου συστήματος. Διακρίνονται οι δύο μονάδες ΑΧ-100, ο οικίσκος του ηλεκτρικού πίνακα και το φίλτρο απόσμησης.

2. Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού στα "Θερμοκήπια Δράμας" στο Μικροχώρι Δράμας.

Σύντομη περιγραφή έργου: Η δυναμικότητα του συστήματος επεξεργασίας ανέρχεται σε 50 άτομα (προσωπικό και επισκέπτες των θερμοκηπίων). Επιλέχθηκε η εγκατάσταση 2 μονάδων compact βιολογικού καθαρισμού AdvanTex ΑΧ-20 πάνω στη σηπτική δεξαμενή. Η ιδιαιτερότητα του έργου συνίσταται στην εγκατάσταση της σηπτικής δεξαμενής κάτω από το επίπεδο της εσωτερικής οδοποιίας των εγκαταστάσεων του θερμοκηπίου και η μερική κάλυψη των κουτιών AdvanTex καθώς και του φίλτρου απόσμησης (φίλτρο compost) για ελαχιστοποίηση της οπτικής όχλησης. Η εγκατάσταση του συστήματος έγινε σε απόσταση 5 m από τις εγκαταστάσεις των γραφείων και υποδοχής επισκεπτών των θερμοκηπίων.

Στη τσιμεντένια σηπτική δεξαμενή πραγματοποιείται η προεπεξεργασία των λυμάτων. Μέσω φίλτρου – κόσκινου για κατακράτηση των στερεών τα λύματα διοχετεύονται στη δεξαμενή τροφοδοσίας όπου και αντλούνται και διοχετεύονται με τη χρήση βαλβίδας διανομής στα δύο συστήματα AdvanTex. Το σύστημα επεξεργασίας βασίζεται στην τεχνολογία των φίλτρων προσκολλημένης βιομάζας (attached growth).

Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων από τα AdvanTex επιστρέφει στη δεξαμενή τροφοδοσίας καθώς και στην εισροή (απονιτροποίηση) ενώ το υπόλοιπο οδηγείται προς τελική διάθεση. Το σύστημα ελέγχεται αυτόματα μέσω PLC και διαθέτει σύστημα τηλεειδοποίησης για την έγκαιρη ενημέρωση των χειριστών για βλάβες.

Φωτογραφίες έργου:

Άποψη του συστήματος. Διακρίνεται το κουτί AdvanTex, τα φρεάτια των δεξαμενών και ο ηλεκτρικός πίνακας (στο βάθος).

 

Γενική άποψη του συστήματος: Διακρίνεται, σε πρώτο πλάνο το φίλτρο απόσμησης (φίλτρο compost).

 

Άποψη του βιολογικού καθαρισμού AdvanTex (κουτί) κατά τις εργασίες συντήρησης όπου φαίνονται οι κλάδοι τροφοδοσίας των λυμάτων και το σύστημα ψεκασμού.

 

3. Έναρξη λειτουργίας - συντήρηση βιολογικού καθαρισμού στο ξενοδοχέιο "Βεροιόπολις"  στα Ασώματα Βεροίας.

Σύντομη περιγραφή έργου: Το ξενοδοχείο έχει δυναμικότητα 30 δωματίων. Επιλέχθηκε η εγκατάσταση μιας μονάδας compact βιολογικού καθαρισμού AdvanTex ΑΧ-100. Ιδιαιτερότητα του έργου αποτελούσε η απαίτηση του ιδιοκτήτη για πλήρη υπεδάφια τοποθέτηση του συστήματος έτσι ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η οπτική όχληση των επισκεπτών του ξενοδοχείου.

Για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων η μονάδα AdvanTex καθώς επίσης και το φίλτρο απόσμησης (φίλτρο compost) εγκαταστάθηκε σε υπεδάφιο οικίσκο, πάνω από τη σηπτική δεξαμενή προεπεξεργασίας των εισερχόμενων λυμάτων. Μέσω ενός φίλτρου – κόσκινου για την κατακράτηση των στερεών, τα λύματα διοχετεύονται στη δεξαμενή τροφοδοσίας από όπου αντλούνται προς το βιολογικό καθαρισμό AdvanTex. Το σύστημα επεξεργασίας βασίζεται στην τεχνολογία των φίλτρων προσκολλημένης βιομάζας (attached growth).

Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων από τα AdvanTex επιστρέφει στη δεξαμενή τροφοδοσίας καθώς και στην εισροή (απονιτροποίηση) ενώ το υπόλοιπο οδηγείται προς τελική διάθεση (άρδευση κήπου). Το σύστημα ελέγχεται αυτόματα μέσω PLC και διαθέτει σύστημα τηλεειδοποίησης για την έγκαιρη ενημέρωση των χειριστών για βλάβες.

Φωτογραφίες έργου:

Γενική άποψη του οικίσκου εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού AdvanTex με τη σκάλα εισόδου στον οικίσκο. Διακρίνεται και το AdvanTex (κουτί)

 

Είσοδος στον οικίσκο εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού.

 

Γενική άποψη του ξενοδοχείου με επισήμανση του χώρου εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού AdvanTex.

 

4. Συντήρηση βιολογικού καθαρισμού στην ταβέρνα "Μπαρμπα-Γιάννης" στα Ασώματα Βεροίας.

Σύντομη περιγραφή έργου: Η μέγιστη δυναμικότητα του συστήματος βιολογικού καθαρισμού AdvanTex ανέρχεται σε 19 m3/ημέρα περίπου. Επιλέχθηκε η εγκατάσταση μιας μονάδας compact βιολογικού καθαρισμού AdvanTex ΑΧ-100. Οι ιδιαιτερότητες του έργου συνίστανται στην εγκατάσταση της μονάδας βιολογικού καθαρισμού ακριβώς δίπλα στην ταβέρνα, λόγω έλλειψης χώρου, κάτι που συνεπάγεται υψηλές απαιτήσεις αναφορικά με την απουσία οσμών και θορύβου κατά την επεξεργασία των λυμάτων. Επίσης, για την κατασκευή της σηπτικής δεξαμενής χρησιμοποιήθηκαν τυποποιημένοι τσιμεντοδακτύλιοι του εμπορίου (συνήθως χρησιμοποιούνται για την κατασκευή απορροφητικών βόθρων) μετά από στεγάνωση και πλήρωση των οπών τους με τσιμέντο.

Η προεπεξεργασία των λυμάτων, πριν από την τροφοδοσία τους στον βιολογικό καθαρισμό AdvanTex πραγματοποιείται στη σηπτική δεξαμενή. Μέσω ενός φίλτρου – κόσκινου για την κατακράτηση των στερεών, τα λύματα διοχετεύονται στη δεξαμενή τροφοδοσίας από όπου αντλούνται προς το βιολογικό καθαρισμό AdvanTex. Το σύστημα επεξεργασίας βασίζεται στην τεχνολογία των φίλτρων προσκολλημένης βιομάζας (attached growth). Η απόσμηση του συστήματος πραγματοποιείται με φίλτρο compost, στο οποίο διοχετεύεται ο αέρας με έναν φυγοκεντρικό εξαεριστήρα (βεντιλατέρ).

Μέρος των επεξεργασμένων λυμάτων από τα AdvanTex επιστρέφει στη δεξαμενή τροφοδοσίας καθώς και στην εισροή (απονιτροποίηση) ενώ το υπόλοιπο οδηγείται προς τελική διάθεση (άρδευση κήπου). Το σύστημα ελέγχεται αυτόματα μέσω PLC και διαθέτει σύστημα τηλεειδοποίησης για την έγκαιρη ενημέρωση των χειριστών για βλάβες.

Φωτογραφίες έργου:

Εγκατάσταση του συστήματος: Δεξιά διακρίνεται το φίλτρο απόσμησης και ο οικίσκος εγκατάστασης του ηλεκτρικού πίνακα και του εξαεριστήρα. Σε πρώτο πλάνο τα φρεάτια των δεξαμενών. Οι σκάλες οδηγούν στο μπαλκόνι της ταβέρνας.

 

Άποψη του βιολογικού καθαρισμού AdvanTex (κουτί) κατά τις εργασίες συντήρησης. Διακρίνονται οι κλάδοι τροφοδοσίας των λυμάτων και τα μπεκ ψεκασμού.

 

Άποψη του οικίσκου στέγασης του ηλεκτρικού πίνακα και του εξαεριστήρα απόσμησης.

 

Άποψη του φίλτρου απόσμησης (φίλτρο compost). Δεξιά διακρίνεται το φρεάτιο στην εισροή των λυμάτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

Νοέμβριος 2010

Η ENVIMA, από το 2007 έχει εκπονήσει μελέτες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και την έκδοση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των παρακάτω έργων και δραστηριοτήτων (ενδεικτικά):

1.   Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 1. Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμη ύλη βιομάζα (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 2. Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο που προέρχεται από βιομάζα (μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και περιβαλλοντική αδειοδότηση). Χρησιμοποιούμενες μορφές βιομάζας: κτηνοτροφικά απόβλητα και ενεργειακές καλλιέργειες (ενσιρώματα).
 3. Φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1 MW (περιβαλλοντική αδειοδότηση).

2.   Πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες

Η ENVIMA έχει εκπονήσει μελέτες χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων και μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων διαφόρων ειδών εκτρεφόμενων ζώων (βουστάσια γαλακτοπαραγωγής και πάχυνσης, χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφικές μονάδες κ.α.) και δυναμικοτήτων.

3.   Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

 1. Μονάδα παρασκευής και συσκευασίας ζωοτροφών (περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια εγκατάστασης).
 2. Μονάδες σιλό - αποθήκευσης και διακίνησης δημητριακών και ζωοτροφών (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 3. Βιοτεχνία επεξεργασίας γάλακτος (μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 4. Μονάδα εκτροφής θηραμάτων (μελέτη χειρισμού και διάθεσης αποβλήτων και περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 5. Ξηραντήριο ένωσης αγροτικών συνεταιρισμών (περιβαλλοντική αδειοδότηση).

4.   Βιοτεχνικές δραστηριότητες

 1. Βιομηχανία κατασκευής τσιμεντοσωλήνων (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 2. Βιοτεχνία επεξεργασία ξύλου (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 3. Βιοτεχνία υαλοπινάκων και καθρεφτών (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 4. Συσκευαστήριο ξηρών καρπών (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 5. Βιοτεχνία χαρτικών και εκτυπώσεων (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 6. Βιοτεχνία αεραγωγών (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 7. Βιοτεχνία αλουμινίου (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 8. Δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 9. Εργαστήριο ξυλουργικών εργασιών (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 10. Οινοποιείο (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 11. Συνεργείο κατασκευής - επισκευής γεωργικών μηχανημάτων και αντλητικών συγκροτημάτων (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 12. Εργαστήριο κατασκευής διακοσμητικών προϊόντων από σκυρόδεμα (περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας).
 13. Ψυκτικό συγκρότημα (περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας).

5.   Υδρογεωτρήσεις

Η ENVIMA έχει συντάξει πλήθος φακέλων για την έκδοση αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων καθώς και για την έκδοση των σχετικών αδειών χρήσης νερού.

6.   Άλλες δραστηριότητες

 1. Έργα προστασίας και διαμόρφωσης ακτών με τεχνητούς ύφαλους (περιβαλλοντική αδειοδότηση και μοντελοποίηση εμφάνισης φαινομένων ευτροφισμού).
 2. Περιβαλλοντικός Προέλεγχος και Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση για τροποποίηση πολεοδομικών σχεδίων.
 3. Δίκτυα ύδρευσης οικισμών (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 4. Διευθέτηση & οριοθέτηση ρεμάτων (περιβαλλοντική αδειοδότηση).
 5. Πρατήριο υγρών καυσίμων (περιβαλλοντική αδειοδότηση και άδεια εγκατάστασης).
 6. Κέντρο αποθεραπείας - αποκατάστασης ανοικτής και κλειστής νοσηλείας (σχεδιασμός και μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων).
 7. Παιδικές κατασκηνώσεις (μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων).

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Μάιος 2008

Η ENVIMA συμμετείχε στη διοργάνωση και την υλοποίηση ημερίδας στις 29 Μαΐου 2008 με θέμα “Η νέα οδηγία – πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα απόβλητα”. Δείτε: