Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων – Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις

Η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αδειοδότησης ενός έργου ή δραστηριότητας. Οι μελέτες που αφορούν την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή δραστηριότητας χωρίζονται σε 2 κατηγορίες (Α και Β) και 4 υποκατηγορίες (1, 2, 3, και 4) σύμφωνα με την Η.Π. 15393/2332/2002. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση τα δημόσια και ιδιωτικά έργα ή δραστηριότητες χωρίζονται στις παρακάτω ομάδες:

  1.  Έργα Οδοποιίας
  2. Υδραυλικά Έργα
  3. Λιμενικά Έργα
  4. Συστήματα Υποδομών
  5. Εξορυκτικές και Συναφείς Δραστηριότητες
  6. Τουριστικές Εγκαταστάσεις - Εργασίες Πολεοδομίας
  7. Κτηνοτροφικές και Πτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις
  8. Υδατοκαλλιέργειες
  9. Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις και Εργασίες Διαρρύθμισης Βιομηχανικών Ζωνών
  10. Ειδικά Έργα

Η ENVIMA διαθέτει το επιστημονικό υπόβαθρο και την επαγγελματική εμπειρία για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και άμεσα στις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ενός έργου ή δραστηριότητας που εντάσσεται στις παραπάνω ομάδες για οποιαδήποτε κατηγορία.