Παρακολούθηση και Συμμόρφωση με Περιβαλλοντικούς Όρους

H έγκριση περιβαλλοντικών όρων ενός έργου ή μίας δραστηριότητας έχει περιορισμένη χρονική ισχύ (συνήθως 5 έως 10 χρόνια). Η ENVIMA αναλαμβάνει:

  • την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους κατά τη λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας
  • την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όταν λήξει η διάρκεια ισχύς τους
  • την έκδοση νέας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην περίπτωση που στο έργο υπάρξουν τροποποιήσεις, επεκτάσεις, βελτιώσεις κλπ