ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ADVANTEX ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ADVANTEX ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ
Α/Α ΣΗΜΕΙΟ ADVANTEX ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΑΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (SBR)
1 Αποδόσεις
επεξεργασιας
Πολύ καλές
95 - 99%
90-95%, πολύ καλές με προϋπόθεση την καλή λειτουργία της τελικής καθίζησης.
2 Οικονομική
λειτουργία
Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, 5-10 φορές χαμηλότερη από τον παρατεταμένο αερισμό. Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Μέτρια - Μεγάλη κατανάλωση ενέργειας.
3 Απλότητα
λειτουργίας
Μεγάλη απλότητα
Δεν απαιτεί συχνές ρυθμίσεις
Ελάχιστη συντήρηση
Απαιτεί πολλούς και συχνούς ελέγχους (ανακυκλοφορίας, MLSS, αερισμού) Απαιτεί αρκετούς ελέγχους MLSS
(αερισμούς, πρόγραμμα εναλλαγής φάσεων με timer).
4 Απαίτηση πρόσβασης - φρεάτια - ανοίγματα - απόσμηση Δεν απαιτεί συχνή επιθεώρηση, ούτε ανοίγματα φρεατίων. Ο εξαερισμός και η απόσμηση του συστήματος επιτυγχάνεται απλά, αξιόπιστα, οικολογικά με φίλτρο compost. Η μονάδα μπορεί να τοποθετείται και στην αυλή μιας κατοικίας ή ξενοδοχίου. Απαιτεί συχνή επιθεώρηση και άνοιγμα φρεατίων. Λόγω ανοιγμάτων φρεατίων έχουμε συχνά οχλήσεις αν η μονάδα χωροθετηθεί σε μικρές αποστάσεις από τις κατοικίες. Για σωστή δουλειά πρέπει να είναι σκεπαστή πλήρως και με απόσμηση, γεγονός που δυσχεραίνει τη συντήρησή της.
5 Επίδραση διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος Ελάχιστη επίδραση, αντοχή συστήματος για 6-12 ώρες χωρίς επιπτώσεις στην εκροή. Άμεση επαναφορά λειτουργίας με την τροφοδοσία της ΔΕΗ. Αντοχή συστήματος για 2-3 ώρες με καλή εκροή. Μετά τις 12 ώρες η βιομάζα καταστρέφεται. Μετά τις 24 ώρες έντονη δυσοσμία στην επανεκκίνηση.
6 Επίδραση απότομων φορτίσεων ή εισαγωγής βρόχινων νερών μέχρι 5Q Τα φορτία εξισορροπούνται στη σηπτική δεξαμενή χωρίς επιπτώσεις Σοβαρά προβλήματα στην επεξεργασία καθόσον δεν λειτουργεί η καθίζηση - θολή εκροή Τα φορτία γίνονται ανεκτά (αρκεί να χωράει η δεξαμενή αερισμού)
7 Αντοχή σε τοξικά, απορρυπαντικά, χημικά
μικρές-μέτριες ποσότητες
Ελάχιστες έως ανεπαίσθητες επιπτώσεις στη λειτουργία Μπορούν να καταστρέψουν πλήρως τη λειτουργία, καθόσον δεν λειτουργεί η διαύγαση στην καθίζηση
8 Εξειδικευμένο προσωπικό συνεχής παρακολούθησης Δεν απαιτεί.
Δυνατότητα πλήρους ελέγχου με τηλεχειρισμό.
Έλεγχος μια φορά κάθε 15-90 μέρες
30-60 min (ανάλογα με το μέγεθος της μονάδας)
Απαιτεί:
Σχεδόν καθημερινή παρουσία, εργασίες και έλεγχοι
Για μονάδα 100-200 ατόμων 3-5 ώρες την εβδομάδα
9 Προβλήματα από τη διαχείρηση της λάσπης Ελάχιστη ποσότητα παραγόμενης ιλύος, αφαίρεση από τη σηπτική δεξαμενή κάθε 3-5 χρόνια με βυτιοφόρο. Με κατάλληλο σχεδιασμό στις μικρές μονάδες η αφαίρεση ιλύος γίνεται μια φορά κάθε 10-20 χρόνια Μεγάλη ποσότητα παραγόμενης ιλύος. Αφαίρεση συχνά με βυτιοφόρο ή αφυδάτωση με κλίνες ξήρανσης (οχλήσεις) ή με μηχανική αφυδάτωση (για μείωση του όγκου και του κόστους μεταφοράς)
10 Εσχαρίσματα - λίπη Με τη χρήση σηπτικής δεξαμενής δεν απομακρύνονται συχνά λίπη ή σχαρίσματα Χωρίς τη σηπτική δεξαμενή συχνή απομάκρυνση λιπών - σχαρισμάτων (επικίνδυνα δύσοσμα - μολυσματικά υλικά)
11 Θόρυβος Αθόρυβη λειτουργία (μη αντιληπτή σε 10 μέτρα) Θόρυβος από τους φυσητήρες (για αθόρυβη λειτουργία απαιτείται ακριβή ηχομόνωση ή επιλέγονται υποβρύχιοι αεριστήρες)

 

Οι μεγάλες διαφορές του ADVANTEX από άλλες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας (biodisks, Trickling filters, χαλικόφιλτρα, βιολογικά αμμόφιλτρα, κλπ.) είναι:

  • Δεν παράγει λάσπη στη βιολογική επεξεργασία, καθόσον λειτουργεί με πολύ χαμηλές φορτίσεις στη φάση της ενδογενούς αφομοίωσης (endogenous respiration), ενώ όπως σχεδιάζονται συνήθως οι βιοδίσκοι και τα βιολογικά φίλτρα παράγεται περίσσεια βιολογικής ιλύος που απαιτεί συχνή απομάκρυνσης. Εξαιτίας αυτού του σχεδιασμού δεν βουλώνει ποτέ. Η μονάδα ADVANTEX μπορεί να δεχθεί αιχμές 2-3 φορές το φορτίο σχεδιασμού χωρίς να βουλώσει.
  • Παράγει εκροή υψηλής ποιότητας (BOD5,SS << 10 ppm, συνήθως < 5 ppm), ενώ τα περισσότερα συστήματα biodisks, Trickling filters δίνουν εκροή με BOD5,SS = 20-40 ppm, η οποία απαιτεί φίλτρανση για άρδευση με δίκτυο σταγόνας.
  • Εξαιτίας του μεγάλου όγκου αποθήκης νερού (BUFFER) που διαθέτει όπως σχεδιάζεται δεν επηρεάζεται αισθητά η λειτουργία του και η ποιότητα εκροής σε διακοπές ρεύματος μέχρι ακόμη και 12 ώρες χωρίς ρεύμα!!!
  • Στην ενέργεια έχουν περίπου την ίδια κατανάλωση (στους βιοδίσκους έχουμε την ενέργεια περιστροφής του βιορότορα, ενώ για καλές αποδόσεις απαιτείται επίσης ανακυκλοφορία).